Lista aktualności Lista aktualności

Dni Obszarów Natura 2000 oraz Różnorodności Biologicznej

Maj jest miesiącem intensywnego przebudzenia przyrody po stagnacji zimowej. Dzięki wyostrzeniu wszystkich naszych zmysłów możemy zobaczyć rozkwitające pąki kwiatów i liści, posłuchać śpiewu ptaków i poczuć zapach wiosny w pełni.. Chętniej wychodzimy na spacer aby nacieszyć się tym corocznym widowiskiem, jakie funduje nam natura.

Dlatego w drugiej połowie maja (21.05, 22.05) obchodzimy Dzień Obszarów Natura 2000 oraz Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ustanowiony przez ONZ w 2000 roku) i nie jest to przypadek, że święta te obchodzone są właśnie  w maju.

Obszary Natura 2000 powstały wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 roku wzrasta liczba obszarów z tzw. dyrektywy ptasiej (PLB) i siedliskowej (PLH). Obszary te stanowią jedną z form ochrony przyrody i często powielają się z już istniejącymi: rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi, obszarami chronionego krajobrazu, użytkami ekologicznymi,  a także pomnikami przyrody i stanowiskami dokumentacyjnymi. Dla nas leśników, są potwierdzeniem prowadzonej działalności na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej oraz utrzymania i poprawy stanu siedlisk przyrodniczych (nowe pojęcie dla Obszarów Natura 2000), które prowadzimy od czasu nowelizacji ustawy o lasach- czyli od 1991 roku. Większość informacji o stanie przyrody na danym terenie dostarczają leśnicy przy współpracy ze stowarzyszeniami na rzecz ochrony przyrody. Ekologizacja leśnictwa wciąż się rozwija.

Jednym z głównych celów wyznaczania obszarów NATURA 2000 jest utrzymanie i zwiększanie różnorodności biologicznej. Różnorodność biologiczna w lasach ma ogromne znaczenie . W lasach dbamy o zróżnicowanie gatunkowe w drzewostanach, wprowadzamy gatunki drzew i krzewów biocenotycznych jako ważny element dla wielu gatunków ptaków i gryzoni; pozostawiamy martwe drewno w lesie, wywieszamy budki lęgowe dla ptaków oraz specjalnie przygotowane dla nietoperzy, wyznaczamy ostoje dla rzadkich gatunków zwierząt itp.

Najważniejszym celem trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jest ochrona przyrody i utrzymanie stanu siedlisk dla przyszłych pokoleń. W drodze do  osiągnięcia zamierzonych celów pomagaj nam fundusze zewnętrzne. Nadleśnictwo Trzebież w celu utrzymania bioróżnorodności na swoim terenie, realizuje następujące projekty*:

  •  „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIiŚ.
  • „Ochrona rybołowa na obszarach SPA Natura 2000”; (program LIFE +, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –NFOŚiGW oraz  Komitet Ochrony Orłów).
  •  „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” ( fundusz POIiŚ).
  •  „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież” (fundusze POIiŚ).
  • „Kompleksowy Projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie , przeciwdziałanie oraz  ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów” fundusze POIiŚ.

Powyżej przedstawiono tylko część realizowanych przedsięwzięć na rzecz bioróżnorodności. Każdego dnia leśnicy jako gospodarze swoich obszarów,  podejmują nowe wyzwania w celu ochrony lokalnej przyrody dla przyszłych pokoleń.

 

Darz Bór. 

*Więcej szczegółów o  realizowanych projektach znajduje się w zakładce: „projekty i fundusze”.