Aktualności Aktualności

Powrót

Zakup gruntów przeznaczonych do zalesienia

Zakup gruntów przeznaczonych do zalesienia

Przypominamy zasady zakupu lasów oraz gruntów

Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Trzebież.

Lokalizację gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach, która jest dostępna na stronie: https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

Lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia mogą zostać nabyte w szczególności, gdy:

- bezpośrednio przylegają do gruntów Nadleśnictwa Trzebież,

- regulują przebieg granicy polno-leśnej,

- posiadają urządzoną księgę wieczystą i są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich,

- są niezabudowane, wolne od naniesień i nieuregulowanych bądź spornych granic,

- oznaczone są w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls) lub stanowią grunty rolne -przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia albo są objęte decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu umożliwiającą zalesienie.

Uwaga: Decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie gruntów wydaje właściwy terytorialnie dla położenia działki wójt/burmistrz.  Wcześniejsze (przed złożeniem wniosku do Nadleśnictwa) wnioskowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na  zalesienie nie jest wymagane.

Lokalizację gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach, która jest dostępna na stronie: https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

Wnioski dla gruntów spełniających powyższe kryteria należy kierować na adres Nadleśnictwa pisemnie: pocztą tradycyjną na adres: Nadleśnictwo Trzebież, 72-004 Tanowo, Zalesie1 lub elektroniczną na adres: trzebiez@szczecin.lasy.gov.pl albo poprzez ePUAP (/pgl_lp_1030/SkrytkaESP).

W piśmie skierowanym do Nadleśnictwa prosimy o podanie:

- adresu administracyjnego nieruchomości, tj. powiatu, gminy, obrębu ewidencyjnego, numeru działki, rodzaju i klasy użytków oraz ich  powierzchni,

- numeru księgi wieczystej,

- w przypadku, kiedy działka posiada więcej niż jednego właściciela, wniosek powinien zostać złożony przez wszystkich współwłaścicieli,

- informację o przeznaczeniu gruntu lub nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub informację o braku takiego planu.

W odpowiedzi zwrotnej zostaną podane wszystkie niezbędne dokumenty, potrzebne do dalszego procedowania sprawy.

Informujemy, że zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1295 z późn. zm.) nabycie gruntu może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a jego cena nie może być wyższa od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W sprawach związanych z zakupem gruntów można się kontaktować z Nadleśnictwem Trzebież pod numerem telefonu 91 312 69 83.