Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!

Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności oraz dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizowanymi przez siebie zadaniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)  nazywanego dalej RODO.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Nadleśnictwo Trzebież jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież  z siedzibą w Zalesiu 1, 72-004 Tanowo, tel.: +48 91 31-26-983 , adres e-mail: trzebiez@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator).

Inspektor Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych panią Karolinę Kaczmarek; w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie +48 91 432 87 12

Cel w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe i podstawa prawna takiego przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynika­jących
  z przepisów regulujących działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, przede wszystkim ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy
  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; ogólną podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności polegających na udzielaniu informacji publicznej ( w rozumieniu ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) oraz informacji o  środowisku
  (w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko); ogólną podstawą prawna takiego przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. e RODO;
 3. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji zawartej umowy; podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związa­nymi
  z
  zawartą umową lub z uchyleniem się od jej zawarcia oraz  dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z praw
  i obowiązków Administratora; ogólną podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania infrastruk­tury, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f , art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 7. w innych celach realizowanych w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na pod­stawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpły­wu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem; by cofnąć zgodę należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem podanych wyżej danych kontaktowych.

Odbiorcami danych osobowych, mogą być organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie archiwizacji, usług serwisowych i innych działań niezbędnych w celu realizacji zadań własnych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 1. w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 2. przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a następnie przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych rosz­czeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z zawartą umową;
 3. w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;

Prawa osób, których dane przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem danych osobo­wych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przeno­szenia danych (art. 20 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwa­rzania danych (art. 21 RODO).

Powyższe prawa mogą ulegać ograniczeniu na podstawie przepisów krajowych lub Unii Europejskiej.

Podanie danych osobowych jest:

 1. obowiązkowe w przypadkach, gdy przepis prawa tak stanowi;
 2. dobrowolne, jeżeli dotyczy udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 3. dobrowolne, jeżeli jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa; niepodanie tych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Administrator;

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Podstawowym działem gospodarki leśnej jest hodowla lasu.

Jest to dziedzina, której głównym działaniem jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje  zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Dążenie do zachowania istniejących lasów w stanie warunkującym ich stabilność i gotowość do realizacji całego spektrum celów stanowi nadrzędny cel jaki przyświeca działaniom hodowlanym realizowanym w Nadleśnictwie Trzebież. Przez cały  dostępny szereg działań dążymy do rozszerzenia i poprawienia jakości zasobów leśnych.

Nasiennictwo i selekcja

Dział hodowli zajmujący się zbiorem i magazynowaniem nasion.   Selekcja jest procesem nierozerwalnie związanym z istnieniem gatunków i warunkującym ich trwanie. Jest najlepszym sposobem zwiększania i ulepszania produkcji leśnej. Poprzez zbiór nasion z najlepszych drzewostanów nasiennych otrzymujemy zdrowe i trwałe sadzonki, hodowane na uprawach pochodnych.

Szkółkarstwo

Nadleśnictwo Trzebież posiada szkółkę leśną o powierzchni produkcyjnej 5,22 ha. Produkuje się na niej sadzonki z nasion pozyskanych z drzewostanów nasiennych oraz plantacji nasiennych. Na terenie szkółki znajdują się wszystkie gatunki drzew lasotwórczych, biocenotycznych i domieszkowych oraz podstawowe krzewy zadrzewieniowe. Głównym celem działalności gospodarstwa szkółkarskiego jest produkcja na otwartej przestrzeni wysokiej jakości sadzonek na potrzeby Nadleśnictwa Trzebież, jak również innych odbiorców.

Równe rzędy sadzonek na szkółce leśnej

Odnowienia i zalesienia

W Nadleśnictwie Trzebież odnowienia obejmują rocznie ok. 231 ha.

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. Prace polegają na spulchnieniu gleby pod okapem drzewostanu w roku, w którym spodziewany jest duży urodzaj nasion, oraz rozluźnieniu drzew, tak by do dana lasu dochodziła odpowiednia ilość światła.

Pracownicy zakładu usług leśnych w trakcie sadzenia lasu

                Zalesienia (fot. Andrzej Kopeć)

Kolejną czynnością jest wprowadzanie sadzonek gatunków drzew i krzewów, które mogą stworzyć dolne warstwy drzewostanu, tzw. podszytu.  Podszyt sadzony jest na siedliskach ubogich, gdzie z powodu niedoboru związków pokarmowych lub wody gatunki drzewiaste mają niewielką szansę wytworzenia dolnego piętra drzewostanu. Na siedliskach żyznych, zalesionych przed laty głównie sosną, wprowadzamy obecnie pod osłoną istniejącego drzewostanu dąb i buk.

Pielęgnowanie lasu

Pielęgnowanie lasu ma na celu ukształtowanie drzewostanów o prawidłowym składzie gatunkowym oraz wysokiej jakości hodowlanej i technicznej. W Nadleśnictwie Trzebież w związku z dużą ilością zakładanych corocznie upraw, zabiegi pielęgnacyjne wykonywane są na znacznej powierzchni.

Przeciętne roczne rozmiary tych zabiegów to odpowiednio:

 • pielęgnowanie gleby – 71 ha
 • czyszczenia wczesne - 101 ha
 • czyszczenia późne - 129 ha
 • trzebieże wczesne - 200 ha
 • melioracje agrotechniczne - 200 ha

Służba Leśna nadzoruje prawidłowość i staranność wykonania tych zabiegów, gdyż mają one decydujący wpływ na kształt przyszłych pokoleń lasu i są niezbędne dla prawidłowego rozwoju upraw leśnych.

Działania hodowlane ukierunkowane są na polepszanie jakości drzewostanów. Dążymy do tego poprzez zróżnicowanie składu gatunkowego, stosowanie sadzonek dobrej jakości, właściwe wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz inicjowanie i ochronę odnowień naturalnych. Duża różnorodność siedliskowa wykusza indywidualne podejście do każdego zabiegu hodowlanego, bez względu na wiek czy rodzaj planowanego do wykonania zabiegu.