Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej.

Pomnikami przyrody wg ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.0.2134 ) są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Na terenie naszego nadleśnictwa występują 8 pomniki przyrody, tym:

  • dąb bezszypułkowy w leśnictwie Pienice,
  • sosna zwyczajna z bukiem pospolitym w leśnictwie Drogoradz,
  • buk pospolity w leśnictwie Zalesie,
  • dąb szypułkowy w leśnictwie Tanowo,
  • buk pospolity w leśnictwie Tatynia,
  • dąb szypułkowy w leśnictwie Tatynia,
  • dąb bezszypułkowy w leśnictwie Mazańczyce,
  • sosna zwyczajna w leśnictwie Myślibórz.