Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona siedlisk przyrodniczych w Nadleśnictwie Trzebież

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

OCHRONA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH W NADLEŚNICTWIE TRZBIEŻ

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”

Zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe przy wsparciu Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako jednostki realizującej projekt (JRP).

Wartość projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu: 30 305 005,14 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 23 379 179,85 zł

Kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 19 872 302,87 zł

Wspólnie z 104 nadleśnictwami prowadzono ochronę czynną siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Główny cel przedsięwzięcia: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Trzebież realizuje swoje zadania na Obszarze Natura 2000, o nazwie PLB320006 Jezioro Świdwie. Powierzchnia zabiegów ochrony czynnej wynosi 12,50 ha.

Zakres rzeczowy projektu w Nadleśnictwie Trzebież:

Zachowanie i/lub odtwarzanie łąk i pastwisk będących siedliskiem ptaków wodno–błotnych podczas migracji  i zimowania - wykaszanie łąk, zebranie, wywiezienie i utylizacja runi, ręczne usunięcie samosiewów drzew i krzewów. Powyższe czynności wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym planem ochrony dla Rezerwatu Świdwie. Cel nadrzędny to utrzymanie siedliska przyrodniczego oraz ochrona gatunków ptaków wodno-błotnych.

Okres realizacji projektu w Nadleśnictwie Trzebież: 2019 - 2023 r.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod adresem: https://www.ckps.lasy.gov.pl/ochrona-gatunkow-i-siedlisk