Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona siedlisk przyrodniczych w Nadleśnictwie Trzebież

Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Trzebież przystąpiło do projektu pn. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe", który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Wartość projektu

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 35 944 030,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 25 775 686,30 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 21 909 333,39 zł

 

Wspólnie z 104  nadleśnictwami prowadzimy ochronę czynną siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Trzebież realizuje swoje zadania na Obszarze Natura 2000, o nazwie  PLB 320006 Jezioro Świdwie. Powierzchnia zabiegów ochrony czynnej wynosi 12,50 ha.

Zakres rzeczowy projektu w Nadleśnictwie Trzebież:

Zachowanie i/lub odtwarzanie łąk i pastwisk będących siedliskiem ptaków wodno–błotnych podczas migracji  i zimowania - wykaszanie łąk, zebranie, wywiezienie i utylizacja runi, ręczne usunięcie samosiewów drzew i krzewów. Powyższe czynności wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym planem ochrony dla Rezerwatu Świdwie.  Celem nadrzędnym jest utrzymanie siedliska przyrodniczego oraz ochrona gatunków ptaków wodno-błotnych. Okres realizacji projektu w nadleśnictwie wynosi 2019-2023 r.

Jednostką realizującą projekt z ramienia Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod adresem: https://www.ckps.lasy.gov.pl/ochrona-gatunkow-i-siedlisk