Wydawca treści Wydawca treści

Regulaminy korzystania z miejsca palenia ogniska w Miejscach Postoju Pojazdów

Regulaminy korzystania z miejsca do palenia ogniska w Miejscu Postoju Pojazdów w Leśnictwach Tatynia oraz Zalesie.

Decyzja nr 18/20 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia 2 miejsc do rozniecania ognia w postaci paleniska w Leśnictwach Tatynia oraz Zalesie.

 

Załącznik nr 1

Regulamin korzystania z miejsca do palenia ogniska w Miejscu Postoju Pojazdów w Leśnictwie Tatynia oddz. 667k.

 

 1. Zarządzającym miejscem do palenia ogniska jest Nadleśnictwo Trzebież z siedzibą w Zalesiu 1, 72-004 Tanowo.
 2. Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie ogniska poza miejscem wyznaczonym jest zabronione.
 3. Osoby organizujące ognisko zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach, a w szczególności do korzystania  z ognia otwartego wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
 4. Organizator ogniska ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren.
 5. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
 6. Wyznaczone miejsce na palenie ogniska może być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.
 7. Organizator ogniska zobowiązany jest zagasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku.
 8. Organizator ogniska zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników ogniska, w szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca na ognisko oraz w jego otoczeniu.
 9. Zabrania się wrzucania do paleniska i palenia śmieci, materiałów plastikowych,  odpadów oraz materiałów zawierających substancje niebezpieczne.
 10. Organizowanie ogniska dozwolone jest w godzinach od 7.00 do 22.00 - ze względu na ciszę nocną.
 11. Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz do postanowień niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności interwencją Policji, Straży Miejskiej, a także odpowiedzialnością karną.

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Regulamin korzystania z miejsca do palenia ogniska w Miejscu Postoju Pojazdów w Leśnictwie Zalesie oddz. 535m.

 

 1. Zarządzającym miejscem do palenia ogniska jest Nadleśnictwo Trzebież z siedzibą w Zalesiu 1, 72-004 Tanowo.
 2. Dopuszcza się palenie ogniska wyłącznie w wyznaczonym i urządzonym do tego miejscu. Palenie ogniska poza miejscem wyznaczonym jest zabronione.
 3. Osoby organizujące ognisko zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego określonego w stosownych przepisach, a w szczególności do korzystania  z ognia otwartego wyłącznie w miejscu wyznaczonym.
 4. Organizator ogniska ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz odpowiada za teren.
 5. Dzieci i młodzież mogą korzystać z miejsca przeznaczonego na palenie ogniska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna.
 6. Wyznaczone miejsce na palenie ogniska może być czasowo wyłączone z użytkowania ze względów bezpieczeństwa lub przeciwpożarowych.
 7. Organizator ogniska zobowiązany jest zagasić skutecznie ognisko po zakończeniu imprezy, zasypując piaskiem lub zalewając wodą oraz pozostawić miejsce w należytym porządku.
 8. Organizator ogniska zobowiązany jest do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez uczestników ogniska, w szczególności w mieniu stanowiącym wyposażenie miejsca na ognisko oraz w jego otoczeniu.
 9. Zabrania się wrzucania do paleniska i palenia śmieci, materiałów plastikowych,  odpadów oraz materiałów zawierających substancje niebezpieczne.
 10. Organizowanie ogniska dozwolone jest w godzinach od 7.00 do 22.00 - ze względu na ciszę nocną.
 11. Niestosowanie się do przepisów ogólnych oraz do postanowień niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności interwencją Policji, Straży Miejskiej, a także odpowiedzialnością karną.