Wydawca treści Wydawca treści

Regulaminy Obiektów Turystycznych

Regulaminy udostępniania obiektów turystycznych zarządzanych przez Nadleśnictwo Trzebież

Zarządzenie nr 28/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów udostępniania obiektów turystycznych zarządzanych przez Nadleśnictwo Trzebież.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  28/20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z dnia  24.06.2020 r.

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

 

1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo Trzebież.

2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne bezpłatnie we wszystkie dni w roku.

4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone. Ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów.

5. Na terenie miejsca postoju pojazdów obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym [Dz.U. z 2020 r., poz. 110 t.j. ze zm.]

6. Na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h.

7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju pojazdów, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

8. Osobom korzystającym z miejsca postoju pojazdów zabrania się:

a. mycia, sprzątania, naprawy lub wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu;

b. zaśmiecania terenu;

c. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu postoju pojazdów;

d. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju pojazdów;

e. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych;

f. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych osób;

g. puszczania luzem zwierząt domowych;

h. rozstawiania namiotów i biwakowania;

i. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [ 24 godziny ]

j. uszkadzania infrastruktury turystycznej i tablic edukacyjnych;

k. korzystania z miejsca postoju pojazdów oraz jego wyposażenia w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem;

9. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia, za wyjątkiem miejsc postoju pojazdów posiadających wyznaczone paleniska.

10. Zabrania się korzystania z miejsc postoju pojazdów osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

11. Podczas korzystania z miejsc postoju pojazdów zabrania się zachowań zagrażających bezpieczeństwu publicznemu oraz agresywnych, niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi. W przypadku stwierdzenia zaistnienia takich sytuacji – Nadleśnictwo zarządzające miejscem postoju pajazdów uprawnione będzie do podejmowania wszelkich działań zmierzających do ich minimalizacji bądź wykluczenia.

12. Nadleśnictwo Trzebież nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Wypadki powstałe w miejscach postoju pojazdów oraz choroby nabyte na skutek korzystania z nich (np. choroby odkleszczowe),

b) Zgubione rzeczy osobiste i wartościowe,

c) Uszkodzenia mechaniczne sprzętu tj. rowerów, kijków, odzieży itp.,

d) Szkody osobowe dotyczące biorących udział i korzystających z miejsca postoju pojazdów.

13. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Trzebież tel. 91 312 69 83  lub trzebiez@szczecin.lasy.gov.pl.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z dnia 24.06.2020 r.

REGULAMIN MIEJSCA ODPOCZYNKU

1. Regulamin miejsca odpoczynku określa warunki korzystania z miejsc odpoczynku zarządzanych przez Nadleśnictwo Trzebież.

2. Każda osoba korzystająca z miejsca odpoczynku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Miejsce odpoczynku jest dostępne bezpłatnie we wszystkie dni w roku.

4. Miejsce odpoczynku nie jest strzeżone. Ryzyko wynikające z utraty przedmiotów pozostawionych w miejscu odpoczynku, ponosi wyłącznie osoba z niego korzystająca.

5. Każda z osób korzystających z miejsca odpoczynku, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

6. Osobom korzystającym z miejsca odpoczynku zabrania się:

a. zaśmiecania terenu;

b. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci znajdujących się na miejscu odpoczynku;

c. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów;

d. puszczania luzem zwierząt domowych;

e. rozstawiania namiotów i biwakowania;

f. uszkadzania infrastruktury turystycznej i tablic edukacyjnych;

g. korzystania z miejsca odpoczynku i jego wyposażenia w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. W miejscu odpoczynku zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia, za wyjątkiem obiektów posiadających wyznaczone paleniska.

8. Zabrania się korzystania z miejsc odpoczynku osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

9. Podczas korzystania z miejsc odpoczynku zabrania się zachowań zagrażających bezpieczeństwu publicznemu oraz agresywnych, niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi. W przypadku stwierdzenia zaistnienia takich sytuacji – Nadleśnictwo zarządzające miejscem odpoczynku uprawnione będzie do podejmowania wszelkich działań zmierzających do ich minimalizacji bądź wykluczenia.

10. Nadleśnictwo Trzebież nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Wypadki powstałe w miejscach odpoczynku oraz choroby nabyte na skutek korzystania z nich (np. choroby odkleszczowe),

b) Zgubione rzeczy osobiste i wartościowe,

c) Uszkodzenia mechaniczne sprzętu tj. rowerów, kijków, odzieży itp.,

d) Szkody osobowe dotyczące biorących udział i korzystających z miejsca odpoczynku.

11. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu odpoczynku prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Trzebież tel. 91 312 69 83 lub trzebiez@szczecin.lasy.gov.pl.

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 28/20 Nadleśniczego Nadleśnictwa Trzebież z dnia 24.06.2020r.

REGULAMIN ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ

1. Regulamin ścieżki przyrodniczej określa warunki korzystania ze ścieżek zarządzanych przez Nadleśnictwo Trzebież.

2. Każda osoba korzystająca ze ścieżki przyrodniczej wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Ścieżka przyrodnicza jest dostępna bezpłatnie we wszystkie dni w roku.

4. Ścieżka przyrodnicza nie jest strzeżona. Ryzyko wynikające z utraty przedmiotów pozostawionych na ścieżce, ponosi wyłącznie osoba z niej korzystająca.

5. Każda z osób korzystających ze ścieżki przyrodniczej, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.

6. Osobom korzystającym ze ścieżki przyrodniczej zabrania się:

a. zaśmiecania terenu;

b. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci, znajdujących się na ścieżce edukacyjnej;

c. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych osób;

d. puszczania luzem zwierząt domowych;

e. rozstawiania namiotów i biwakowania;

f. korzystania ze ścieżki przyrodniczej oraz jej wyposażenia w inny sposób niż zgodnie z jej przeznaczeniem;

g. poruszania się i parkowania pojazdami silnikowymi na drogach oznakowanych zakazem

h. uszkadzania infrastruktury turystycznej i tablic edukacyjnych.

7. Na ścieżce przyrodniczej zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia.

8. Zabrania się korzystania ze ścieżek przyrodniczych osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

9. Podczas korzystania ze ścieżek przyrodniczych zabrania się zachowań zagrażających bezpieczeństwu publicznemu oraz agresywnych, niezgodnych  z przyjętymi normami społecznymi. W przypadku stwierdzenia zaistnienia takich sytuacji – Nadleśnictwo zarządzające ścieżką przyrodniczą uprawnione będzie do podejmowania wszelkich działań zmierzających do ich minimalizacji bądź wykluczenia.

10. Nadleśnictwo Trzebież nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Wypadki powstałe na ścieżkach przyrodniczych oraz choroby nabyte na skutek korzystania z nich (np. choroby odkleszczowe),

b) Zgubione rzeczy osobiste i wartościowe,

c) Uszkodzenia mechaniczne sprzętu tj. rowerów, kijków, odzieży itp.,

d) Szkody osobowe dotyczące biorących udział i korzystających ze ścieżki przyrodniczej.

11. Wszelkie uwagi użytkowników o ścieżce przyrodniczej prosimy zgłaszać do biura Nadleśnictwa Trzebież tel. 91 312 69 83  lub trzebiez@szczecin.lasy.gov.pl.

 

Zarządzenie nr 33/20 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie udostępniania gruntu na cele społeczne i edukacyjne.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33 /20 z dnia 06.07.2020

REGULAMIN OBOZOWISKA

Obozowisko jest terenem leśnym zarządzanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Trzebież z siedzibą w Zalesiu 1, 72-002 Tanowo

Obozowisko jest zlokalizowane na terenie gminy Nowe Warpno, powiat Policki.

Nadleśnictwo Trzebież nie jest organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży
w rozumieniu przepisów prawa.

Dzierżawcą obozowiska jest podmiot zewnętrzny.

Obozowisko to jest zlokalizowane pod adresem leśnym - oddział 1 a. Jeżeli zaobserwuje Pan/Pani jakiekolwiek potencjalne niebezpieczne zdarzenie lub wypadek proszę posługiwać się tym adresem lokalizacyjnym.

Obozowisko nie posiada specjalnych przystosowań i udogodnień celem organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Nadleśnictwo nie odpowiada za mienie ruchome, które są przywiezione i zgromadzone przez organizatorów i uczestników obozu wypoczynkowego dzieci i młodzieży pozostawione na terenie obozowiska. 

Za bezpieczeństwo (zdrowie i życie) uczestników obozu wypoczynkowego oraz osób przebywających na terenie obozowiska odpowiada organizator obozu.

Jeżeli zauważył/a Pan/i jakiekolwiek potencjalnie niebezpieczne zdarzenia i sytuacje związane z:

 • drzewami rosnącymi prosimy o niezwłoczny kontakt z Nadleśnictwem Trzebież,
 • urządzeniami prosimy o niezwłoczny kontakt z komendantem obozu i/lub dzierżawcą obozowiska,
 • posługiwaniem się ogniem w lesie prosimy o niezwłoczny kontakt z Nadleśnictwem Trzebież lub Strażą Pożarną.

Dozwolony jest wjazd na teren obozowiska pojazdami tylko tymi, na które wydało zezwolenie Nadleśnictwo.

Podczas odwiedzin parkowanie samochodów dopuszczone jest tylko w wyznaczonym miejscu przez Nadleśnictwo.

Szczegółowe zasady korzystania z obozowiska przez uczestników obozu, obowiązki oraz zakazy reguluje odrębny regulamin  - Regulamin organizatora obozowiska. Znajduje się on w centralnym miejscu obozowiska.

W regulaminie organizatora obozowiska muszą znaleźć się zapisy mówiące m.in. o:

 1. zasadach korzystania z obozowiska np.:
 •  rozpalanie ogniska na terenie obozowiska wymaga każdorazowej zgody nadleśnictwa.
 •  istnieje obowiązek zgłaszania do nadleśnictwa, PSP, Policji liczby osób i pojazdów odwiedzających obozowiczów szczególnie, gdy będą nocowały w lesie albo zakazać noclegów dla osób odwiedzających.
 1. obowiązkach spoczywających na uczestnikach/organizatorach obozowiska np.:
 •  gdzie należy pozostawiać nieczystości stałe i płynne.
 1. zakazach obowiązujących na terenie obozowiska np.:
 •  wyrzucania do lasu wszelkiego rodzaju nieczystości stałych i płynnych w tym odpadów żywieniowych,
 •  kopania latryn,
 •  rozbijania namiotów poza wyznaczonym terenem obozowiska przez uczestników obozu i osoby odwiedzające.

 

W sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych prosimy o niezwłoczny kontakt z powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego lub z Nadleśnictwem Trzebież

Korzystając z terenów leśnych należy bezwzględnie przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym m.in. ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.  (Dz.U z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.), szczególnie art. 26, 27 , 28, 29, 30 dotyczące zasad udostępniania lasu.