Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny

„Leśny Kompleks Promocyjny …". Co to takiego?

Logo LKP Puszcze Szczecińskie
Goście odwiedzający las spotykają często na trasie swoich wędrówek tablice informacyjne zatytułowane: „Leśny Kompleks Promocyjny …". Co to takiego? Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustanowił leśne kompleksy promocyjne w celu promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów przyrody w lasach. Gospodarka jest tu prowadzone zgodnie z ideą zachowania różnorodności biologicznej. Jej przedmiotem jest cały ekosystem leśny.
 
Przed leśnymi kompleksami promocyjnym postanowiono następujące zadania:
►  wszechstronne rozpoznanie stanu biocenoz leśnych oraz kierunków zachodzących w nim zmian;
 prowadzenie gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych, zmierzającej do zachowania naturalnej zmienności przyrody leśnej lub jej odtworzenie;
  ścisła integracja czynników ekonomicznych z wymogami ochrony przyrody i krajobrazu; analiza zgodności biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi, określanie przyczyn występujących defoliacji;
  szczegółowe rozpoznanie warunków geologicznych, glebowych, klimatycznych, hydrologicznych i siedliskowych, co służyć ma opracowaniu nowych planów urządzenia lasu lub dostosowaniu już istniejących do nowych zadań; w dążeniu do restytucji zbiorowisk przyrodniczo zdegradowanych i zniekształconych, w celu przywrócenia ich zgodności z siedliskiem, szczególnie preferencje przyznaje się sukcesji naturalnej;
 trwałe zachowanie lub odtworzenie walorów lasu metodami gospodarczymi, ze szczególnym uwzględnieniem metod leśnej inżynierii ekologicznej jako sposobu postępowania prowadzącego do wzrostu naturalności, różnorodności biocenoz leśnych, regeneracji, rehabilitacji lub restytucji ekosystemów i ich zrównoważenia w warunkach gospodarczych lasu wielofunkcyjnego;Tablice edukacyjne w Nadleśnictwie
  integrowanie celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej, wielkoobszarowej ochrony przyrody;
  promowanie wielofunkcyjności lasu;
  wypracowanie na użytek Lasów Państwowych i innych zarządców lasów rozwiązań modelowych, wytyczonych polityką ochrony zasobów leśnych;
►  edukacja leśna społeczeństwa z wykorzystaniem tworzonej w LKP infrastruktury (izb edukacyjnych, ścieżek przyrodniczo-leśnych itd.) oraz dokształcane Służby Leśnej na wzorcowych powierzchniach gospodarczych;
►  rozwój zaplecza turystycznego.
 
Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcze Szczecińskie" został utworzony 1 lipca 1996 r. na terenie zarządanym przez RDLP w Szczecinie, objął on wtedy obszar całej Puszczy Bukowej oraz południowa część  Puszczy Goleniowskiej. Nazwano go wtedy LKP "Puszcza Bukowa i Goleniowska". 14 października 2004 r. został powiększony o lasy Puszczy Wkrzańskiej, na zachód od Odry, jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskego, do granicy z Niemcmi. Obecnie LKP "Puszcze Szczecińskie" obejmuje swoim zasięgiem Puszczę Bukową w Nadleśnictwie Gryfino, południową część Puszczy Goleniowskiej w Nadleśnictwie Kliniska, Puszczę Wkrzańską w Nadleśnictwie Trzebież, fragment Lasów Miejskich oraz Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Świdwie. Jego łączna powierzchnia wynosi 61 070 ha.