Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Świdwie

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym.

Są to ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów. Rezerwatami mogą być również twory i składniki przyrody nieożywionej o szczególnej wartości przyrodniczej, kulturowej czy wyróżniające ze względu na walory krajobrazowe.  

Rezerwat  faunistyczny „Świdwie"

Data utworzenia: 14.01.1963 r.
Powierzchnia: 904,04 ha  z czego 253,81 na gruntach Nadleśnictwa Trzebież
Leśnictwo: Zalesie

Rezerwat jest obszarem o międzynarodowym znaczeniu dla ptactwa wodnego i został wpisany na listę obiektów Konwencji Ramsar w 1984 roku. Położony jest na terenie największego kompleksu bagienno-łąkowego Puszczy Wkrzańskiej i zajmuje głównie powierzchnie zarośniętych i zarastających niecek pojeziornych w zlewni rzeki Gunicy. Celem ochrony jest zachowanie zarastającego jeziora Świdwie oraz przyległych lasów i innych gruntów stanowiących ostoję licznych gatunków ptaków jak również będących miejscem odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych. Około 59% rezerwatu to bagna, 20% zajmują użytki rolne , 18% to lasy, a 8 % stanowią wody. Świat zwierzęcy rezerwatu to głównie awifauna reprezentowana przez 218 gatunków z pośród których można wymienić takie jak: wodnik, potrzos, rybitwa czarna, gęś gęgawa, derkacz, żuraw. Z pozostałych kręgowców można wyróżnić 10 gatunków ryb, 12 gat. płazów, 5 gat. gadów i 45 gat. ssaków Na terenie rezerwatu występują również rośliny znajdujące się na listach rzadkich, ginących i zagrożonych roślin m.in.: wiciokrzew pomorski, kruszczyk szerokolistny, bobrek trójlistny.