Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy.

Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.

Sieć Natura 2000 zajmuje prawie 20% powierzchni lądowej kraju. Obecnie są wyznaczone 145 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 849 obszary ochrony siedlisk (SOO).

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczonych jest 6 obszarów Natura 2000, które zajmują 79,1% powierzchni nadleśnictwa:

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 32003 „Dolina Dolnej Odry"

W skład tej ostoi wchodzą m. in. tereny Nadleśnictwa Trzebież w tj. wyspa Dębina ( zespół przyrodniczo-krajobrazowy) i wyspa Radolin. Są to cenne ekosystemy będące miejscem gniazdowania rzadkich gatunków ptaków szponiastych takich jak bielik czy kania ruda.

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 320006 „Jezioro Świdwie"

Ostoja obejmuje cały obszar rezerwatu ,,Świdwie" oraz południową część Puszczy Wkrzańskiej.Przedmiotem ochrony tego obszaru jest głownie bogata fauna wodno-błotna rezerwatu  oraz rzadkie gatunki ptaków drapieżnych.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 320009 „Zalew Szczeciński"

Do ostoi należy część nadleśnictwa granicząca z Zalewem Szczecińskim i jeziorem Nowowarpieńskim . Obszar na naszym terenie zajmują przeważnie siedliska borowe oraz w mniejszym stopniu podmokłe i wilgotne będące miejscem gniazdowania głównie rzadkich drapieżnych gatunków ptaków.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 320014 „Ostoja Wkrzańska"

W skali Nadleśnictwa jest to największy obszar Natura 2000 obejmujący w większości polską część Puszczy Wkrzańskiej. Położony jest na północny zachód od Szczecina i na zachód od ujściowego odcinka Odry.Stanowi mozaikę siedlisk obejmując nieduże rzeczki, zeutrofizowane i zarośnięte szuwarami jeziora, nieduże zbiorniki, torfowiska niskie i wysokie, łąki, pastwiska. Większość obszaru to głównie siedliska borowe i olsowe na terenie równiny pokrytej wydmami. Powodem powołania ostoi były głównie rzadkie gatunki ptaków szponiastych (bielik, rybołów, kania ruda).

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 320063 „Jezioro Stolsko"

Obszar leży w centralnej części proponowanego transgranicznego rezerwatu przyrody Goettesheide-Świdwie. Oprócz przeciętego granicą jeziora ochronie podlegają dobrze zachowane siedliska leśne i bagienne w południowej części Puszczy Wkrzańskiej. Ostoja jest miejscem bytowania i rozrodu płazów, gadów i ptaków.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 320037 „Dolna Odra"

W skład tej ostoi wchodzą m.in. tereny Nadleśnictwa Trzebież tj wyspa Dębina (zespół przyrodniczo-krajobrazowy) i wyspa Radolin. Ochronie podlegają dobrze zachowane siedliska na terenach podmokłych m.in. lasy olszowe i łęgowe. Duży udział w obszarze stanowią naturalne tereny zalewowe. Ostoja jest również miejscem bytowania wielu rzadkich gatunków ptaków.